Missie – Visie – Doelstellingen

Missie en visie

De opleiding van KSV Melsen is gebaseerd op 3 belangrijke pijlers:

1.3.1 Sociaal
1.3.1.1 Missie

Bij KSV Melsen staan gelijke speelkansen, fair play, eerlijkheid van bij de allerjongsten, tot en met het eerste elftal, hoog in het vaandel.

Elke jongere uit Melsen en de naburige gemeenten kan steeds bij KSV Melsen voetballen. Dit ongeacht sociale status, ras, godsdienstige overtuiging, geslacht of seksuele geaardheid.
KSV Melsen is een bloeiende club met een rijke traditie in nevenactiviteiten die de club veel meer laten zijn dan een voetbalclub.

Enkele voorbeelden: Paasstage, kaas en wijnavond, vieringen van kampioenen, afsluitende feestjes op het einde van het seizoen, etentjes, deelname aan gemeentelijke fora (sportraad) …
1.3.1.2 Visie

De spelers staan daarbij centraal, d.w.z. dat aan iedereen maximale training- en speelgelegenheid wordt gegeven, rekening houdend met de omstandigheden (klimaat, beschikbaarheid van velden, aantal spelers per ploeg, …).

Het lidgeld, proberen we zo laag mogelijk te houden zodat we iedere jongere de kans kunnen geven om in de club te kunnen voetballen.

Indien de financiële situatie van een speler een belemmering tot deelname zou vormen, worden uitzonderingen op het lidgeld besproken en toegestaan; de kostprijs van nevenactiviteiten wordt bewust democratisch gehouden.

Het is een uitdaging alle jonge leden (6 tot 17) jaar een maximale speelgelegenheid te garanderen, tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

Om dit te realiseren is er enerzijds een democratisch werkend jeugdbestuur dat over deze kansen moet waken, en anderzijds de bereidheid van de club om extra-sportieve activiteiten te organiseren om op deze manier de kosten zo laag mogelijk te houden.
1.3.2 Sportief
1.3.2.1 Missie

Door de inzet van zoveel mogelijk ervaren en / of gediplomeerde trainers proberen wij de spelers een zo ruim mogelijke technische en tactische vorming (aangepast aan de leeftijd) te garanderen.

Er wordt gestreefd naar zo’n groot mogelijke doorstroming van eigen jeugd naar het eerste elftal.

Niet onbelangrijk is ook het feit dat jeugdproducten die na hun 17de niet klaar blijken voor het eerste elftal zoveel als mogelijk geïntegreerd worden in de reserve-elftallen én betrokken worden bij andere activiteiten, bv. jeugdtrainer, vrijwilliger

De trainingsdoelstellingen per leeftijdscategorie worden vastgelegd in het voetbalopleidingsplan.
Tezelfdertijd trachten we een voor KSV Melsen passende veldbezetting en spelsysteem te ontwikkelen die als leidraad door de jeugdwerking dient te lopen.
1.3.2.2 Visie

Deze wordt verderop gedetailleerd uitgewerkt in het voetbalopleidingsplan.

KSV Melsen opteert voor al zijn teams ook het eerste elftal in principe voor het 1-4-3-3 systeem.

Iedere speler en trainer weet zo duidelijk wat de bedoelingen zijn zodat op dit vlak de doorstroming tussen de verschillende categorieën verbeterd wordt.

Bij Ksv Melsen zal elke jeugdspeler evenveel kansen tot spelen krijgen.
De trainer draagt er zorg voor dat elke jeugdspeler speelkansen krijgt. Bij de groepen van U7 tot U21 wordt de app Teammate gebruikt om de vervangingen en speeltijd te registreren.
Bij teams met doorlopende wissels en bestaande uit max. 15 spelers (preminiemen tot max. 10 spelers, duiveltjes tot max. 8 spelers.), speelt in principe elke speler minimaal ½ wedstrijd, wanneer zijn fysische mogelijkheden en trainingstoestand dit toelaten.
Uiteraard wordt er dan inzet verwacht en dat de spelers op regelmatige basis komen trainen. Uitzonderingen kunnen besproken worden met de jeugdcel.

Bij ploegen waar meer spelers zijn dan mogelijk op het scheidsrechterblad wordt een beurtrol opgesteld, elke speler zonder uitzondering zal in de beurtrol opgenomen worden. Een speler kan zelf zijn beurt aanvragen bij de trainer op de datum die hem best past.
Indien er in een leeftijdscategorie 2 ploegen zijn (uitgezonderd bij leeftijdscategorieën waar 2 leeftijdsgroepen samen komen, dan wordt gekozen voor 1e jaars en 2e jaars samen), dan zullen we kiezen om ieder kind op zijn / haar niveau te laten spelen. Dit wil zeggen dat we de ploegen in een verschillend niveau zullen inschrijven. De betere spelers zullen aantreden op het beste niveau, de minder getalenteerde spelers zullen in een lager niveau aantreden. Er zal een rotatiesysteem worden opgesteld voor spelers die tussen beide niveaus vallen. Inzet en aanwezigheid op training, talent, gedrag, het naleven van de clubafspraken, teamspirit zullen deze keuze mee bepalen. Het is mogelijk om spelers afhankelijk van hun inzet te wisselen van niveau zowel van boven naar onder als omgekeerd.

Elke wedstrijd wordt gestart met andere wisselspelers.
elke speler speelt gespreid over vier wedstrijdhelften minimum 50 %.Dit wil niet zeggen dat we toelaten dat het iedere week dezelfde spelers zijn die de 50 % spelen,het principe van iedereen evenveel speelkansen mag gespreid worden over verschillende wedstrijden.
Buiten de gewone competitie kan de club zich inschrijven in bekertornooien en/of vriendenwedstrijden organiseren, waarin een selectie van spelers zich kan meten met sterkere tegenstanders.

Hier zijn het de trainers per leeftijdscategorie die in samenspraak met de coördinator deze ploeg samenstellen. Er zal per speler worden aangegeven waarom ze al dan niet zijn geselecteerd. Dit zal onder de vorm zijn van werkpunten en niet onder het mom van kritiek.

Het ultieme doel op sportief vlak is om spelers zo deskundig mogelijk te begeleiden zodat zij op een bepaald ogenblik de overstap kunnen maken naar het eerste elftal.
1.3.3 Opvoedkundig
1.3.3.1 Missie

Zowel spelers, trainers als begeleiders, dienen plezier te beleven aan het voetbal!

Daarnaast wil KSV Melsen via de clubwerking jonge spelers laten opgroeien tot verantwoordelijke individuen die in groepsverband kunnen samenwerken, leren bepaalde leefregels te respecteren en genomen beslissingen kunnen naleven.
Door een goede aanstellingspolitiek en een gezonde clubsfeer kan het jeugdbestuur beschikken over een competente en sociaal-geëngageerde groep jeugdtrainers. Zij ademen de positieve geest uit van ‘de gezonde geest in een gezond lichaam’.

Zij tolereren niet dat bepaalde jeugdspelers de groepssfeer zouden verpesten en moedigen iedereen aan ook deel te nemen aan de veelvuldige nevenactiviteiten.

Respect, inzet, vriendschap én fair-play staan bovenaan de waarden die zij naar de jeugdspelers toe moeten uitdragen.

De clubstructuur van bestuur, jeugdacademie, coördinatoren en trainers zorgt er alsmede voor dat problemen op elk niveau kunnen uitgepraat worden.

1.3.3.2 Visie

De specifieke clubafspraken gericht naar de spelers zijn hierbij essentieel.

Deze afspraken die op papier staan worden aan elke speler meegegeven in het begin van het seizoen en vormen tevens een goede leidraad voor ouders, trainers en afgevaardigden.

In plaats van repressief op te treden bij problemen met jongeren, bijvoorbeeld als sanctie geen wedstrijden laten spelen, proberen wij in overleg met de jongere (en eventueel zijn ouders), en door middel van alternatieve straffen, de jongere bij de club te houden en verantwoordelijkheid voor zijn daden te laten opnemen.

Bij herhaaldelijke inbreuken en na een eerdere verwittiging kan de club wel overgaan tot een tijdelijke schorsing. Deze schorsing zal besproken worden binnen de jeugdcel en meegedeeld worden aan de speler en zijn ouders.

Het ganse clubbestuur waakt over de uitvoering van de clubvisie.